หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

จิตศึกษาคือ?

      จิตศึกษา คือนวัตกรรมภาคปฏิบัติ  เพื่อเป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดด้านในของมนุษย์(ปัญญาภายใน) รวมถึงความฉลาดด้านอารมณ์(EQ) และความฉลาดด้านจิตวิญญาณ(SQ)

     กิจกรรมจิตศึกษา เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติทุกวันหลังจากเคารพธงชาติเสร็จ เป็นการน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก ให้เห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่ง  อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำและมีความพร้อมในการเรียน

     ในระหว่างกิจกรรม บางครั้งจะมีเสียงดนตรีเบาๆ(Spa) พร้อมกับเสียงครูที่เป็นธรรมชาติ และใช้คำพูดที่เป็นจิตวิทยาในเชิงบวก เช่นคำขอบคุณ ให้กำลังใจทุกๆคน โดยป้อนสิ่งที่ดีงามไปสู่จิตใต้สำนึก หรือให้ทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านความรู้สึก โดยการเล่าให้เพื่อนฟัง

    นอกจากนี้กิจกรรมโยคะ ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมจิตศึกษาเช่นกัน  ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  แต่บริเวณนั้นควรจะสะอาดและปราศจาคเสียงรบกวน