หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

จิตศึกษา (โยคะ ฝึกการควบคุมตัวทางด้านร่างกาย และจิตใจ)

วันอังคาร ที่16ก.ย.2557
      พี่ๆ ป.5-6 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย
      การเตรียมเด็ก ก่อนเรียนในแต่ละวันนั้น สำคัญไม่น้อยไปกว่าการจัดการเรียนรู้ เพราะเมื่อเด็กพร้อม เขาจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
     กิจกรรมจิตศึกษาของพี่ๆ ป.5,6 ในวันนี้เป็นกิจกรรมโยคะ ซึ่งช่วยให้ผู้ฝึกมีสุขภาพที่แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดีประสานกับการเข้าใจธรรมชาติ  โดยธรรมชาติของเด็กจะเรียนรู้อย่างมีความสุขจากการการเล่น เด็กๆจะเข้าใจบทบาทสมมุติในการแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆ จะทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกอยากทำโดยไม่รู้สึกต่อต้าน และยังส่งเสริมการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

    ลักษณะการจัดกิจกรรม
    จัดกิจกรรมในบริเวณที่มีพื้นที่สะอาด เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน  ครูจะเปิดเสียงดนตรี(Spa)เบาๆ  นุ่มนวลประกอบ นักเรียนยืนเป็นวงกลม  เพราะกิจกรรมควรเริ่มต้นด้วยท่ายืน ซึ่งเริ่มต้นจากท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา ฯลฯ ครูพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาและเป็นธรรมชาติ กิจกรรมจะจบในท่านอน ให้นักเรียนหลับตาเพื่อให้ผ่อนคลาย ครูจะพูดสอดแทรกคุณธรรมและค่านิยมอันดีงามควบคู่ไปด้วย  เพื่อความงอกงามทางด้านจิตใจโดยผ่านเรื่องเล่า ได้แก่ความเมตตา ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีมนุษยธรรม ฯลฯ