หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

ปัญญาภายใน คืออะไร?

ปัญญาภายใน หรือความฉลาดด้านใน รวมถึงความฉลาดด้านจิตวิญญาณ (SQ) และความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ)  ประกอบไปด้วย

  1. การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง (รู้ตัว) และผู้อื่น
  2. การเห็นคุณค่าในตัวเองคนอื่น  และสิ่งต่างๆ เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย
  3. การอยู่ด้วยกันอย่างภารดรภาพ ยอมรับในความแตกต่าง เคารพและให้เกียรติกัน  การมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม อยู่อย่างพอดี และพอใจง่าย
  4. การมีสติอยู่เสมอ  รู้เท่าทันอารมณ์เพื่อให้รู้ว่าต้องหยุด  หรือไปต่อกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ มีความสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้
  5. มีสัมมาสมาธิ  เพื่อกำกับความเพียรให้การเรียนรู้หรือกระทำภาระงานให้ลุล่วง มีความอดทยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
  6. การเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งต่างๆ  นอบน้อมต่อสรรพสิ่งที่เกื้อกูลกันอยู่
  7. การมจิตใหญ่มีความรักความเมตตามหาศาล