หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พัฒนาครูใหม่ด้วยจิตศึกษา : 9-10 ธันวาคม 2559

อบรมพัฒนาครูด้วยจิตศึกษา
ในโครงการงอกนอกกะลา
ระหว่างวันที่ -10 เดือนธันวาคม 2559

            ตามที่โครงการ “ งอกนอกกะลา ”โดยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้พัฒนาโรงเรียนในโครงการงอกนอกกะลา จ.ศรีสะเกษ ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งปัญญาภายในและปัญญาภายนอก เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น ต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในอนาคต โรงเรียนในโครงการฯ ได้นำนวัตกรรมทั้ง 3 นวัตกรรม ได้แก่ จิตศึกษา PBL และ PLC ไปใช้ แล้ว  1 ปีการศึกษา มีพัฒนาการและความงอกงามเกิดขึ้น แต่เนื่องจากมีคุณครูบรรจุใหม่และครูที่สนใจ เพิ่มทักษะในด้านพัฒนาปัญญาภายในด้วยจิตศึกษา โครงการฯ จึงเห็นความสำคัญที่ครูบรรจุใหม่และครูที่สนใจของ โรงเรียนงอกนอกกะลา ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในด้านพัฒนาปัญญาภายในและสามารถออกแบบการจัด กิจกรรมจิตศึกษาได้

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจและออกแบบการจัดกิจกรรมจิตศึกษาได้

กลุ่มเป้าหมาย   
ครูใหม่และครูในโรงเรียนเครือข่าย “งอกนอกกะลา”       จำนวน  15       คน

ระยะเวลา  :  
            หลักสูตร  2 วัน               สถานที่  สำนักงานโครงการงอกนอกกะลาจังหวัดศรีสะเกษ


ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
1
นางสาวณัฐวรา  ไตรภพ
โรงเรียนบ้านนตะเคียนราม
2
นางสาวนาฏวรดา  คำเคน
โรงเรียนบ้านนตะเคียนราม
3
นางสาวดวงกมล  โสดาลี
โรงเรียนบ้านนตะเคียนราม
4
นางสาวบัวเรียน  จันพะงา
โรงเรียนบ้านนตะเคียนราม
5
นางสาววริศรา  พลภักดี
โรงเรียนบ้านนตะเคียนราม
6
นางสาวรัชดามาศ  ไชยทิพย์
โรงเรียนบ้านนตะเคียนราม
7
นางสาวจีระยา  แสนโคตร
โรงเรียนบ้านนตะเคียนราม
8
นางสาวกมลา  วงศ์เจริญ
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
9
นางมะลิ  ศรีเลิศ
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
10
นายกรกฎ  โสภากุ
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
11
นายธวัชชัย  ปรือปรัง
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
12
นางสาวแสงเดือน  ศรีสิงห์
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
13
นางสาวพรวิมล  สุดสังข์
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา