หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อยู่ที่เปิดใจเรียนรู้ และตั้งใจทำ

.....โรงเรียนหนองอารีพิทยาได้ไปอบรมที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เพื่อนำนวัตกรรมทั้งหมดกลับมาปรับใช้ที่โรงเรียน  โดยพาคุณครูทั้งโรงเรียนไปอบรมในช่วงปิดเทอม เป็นเวลา 10 วัน และยังมีคุณครูส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นด้วยภาระกิจที่จำเป็น  แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแค่เปิดใจรับสิ่งใหม่และพร้อมเรียนรู้  วันนี้ยกตัวอย่างคุณครูประจำชั้นม.3 คุณครูปู เนื่องด้วยคุณครูนั้นไม่ได้ร่วมกิจกรรมอบรม จึงทำให้คุณครูนั้นต้องศึกษาด้วยตนเองจากความสนใจและเรียนรู้จากกลุ่มคุณครูที่สาธิตกิจกรรมให้ได้ศึกษา  ร่วมทั้งห้องสมุดออนไลน์ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
......กิจกรรมจิตศึกษา คุณครูปูได้จัดกิจกรรมด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับหาวิธีที่หลากหลาย ได้เห็นพัฒนาการและความงอกงามของนักเรียน  จากที่นักเรียนมาสายบ่อยและเข้าเรียนช้า ทุกวันนี้แทบไม่มีการมาสายและสังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียนนั้น  มีความสุขกับการมาเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆและคุณครูมากขึ้น
...คุณครูพูดเสียงเบาแบบเป็นธรรมชาติ  รับรู้ได้ถึงความปราถนาดีกับทุกคน
...คุณครูมีการเตรียมความพร้อมทุกวัน  และสะดวกเมื่อมีอุปกรณ์ให้ได้ยืมใช้กับกิจกรรมจิตศึกษา
...คุณครูใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  โดยเพิ่มความลึกในการตั้งคำถามและให้โจทย์
...คุณครูยิ้มอย่างเป็นมิตรกับทุกคน
...คุณครูให้ความร่วมมือดี และช่วยอำนวยความสะดวกกับกลุ่มครูNNK ยอมรับความคิดเห็นและเสนอความคิดเห็นร่วมกัน

   # ซึ่งความงอกงามที่ได้เห็นนั้นเกิดจากการที่ครูทั้งโรงเรียนพร้อมใจกัน  ปฏิบัติเหมือนกันจนเป็นวิถีของโรงเรียนวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Body Scan ครูเซฟและครูวิ

Body Scan คือการผ่อนคลายร่างกาย โดยส่งจิตระลึกรู้ไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อกลับมาฟังเสียงร่างกาย ผ่อนคลายความตึงเครียด ความคิดวิตกกังวลต่างๆ ลง และน้อมนำความรู้สึกตัวมามีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างเป็นมิตรกับร่างกาย เมื่อร่างกายได้พักและผ่อนคลาย จิตใจก็จะสงบลง
...กิจกรรม Body scan พี่ม.3 ใช้เวลา10-15นาที เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนในภาคบ่าย คุณครูเซฟพึ่งบรรจุใหม่ เรียนรู้การทำกิจกรรมจิตศึกษาและ Body Scan ซึ่งได้เป็นผู้จัดกิจกรรมเองในหลายๆชั้น คุณครูเรียนรู้ได้เร็วและพัฒนาทักษะได้ดีมากและวันนี้ครูเซฟได้จัดกิจกรรม BodyScanเอง โดยมีคุณครูวิ เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรม
Body Scan คือการผ่อนคลายร่างกาย โดยส่งจิตระลึกรู้ไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อกลับมาฟังเสียงร่างกาย ผ่อนคลายความตึงเครียด ความคิดวิตกกังวลต่างๆ ลง และน้อมนำความรู้สึกตัวมามีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างเป็นมิตรกับร่างกาย เมื่อร่างกายได้พักและผ่อนคลาย จิตใจก็จะสงบลง...กิจกรรม Body scan พี่ม.3 ใช้เวลา10-15นาที เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนในภาคบ่าย#ขอบคุณครูเซฟและครูวิ
Posted by งอกนอกกะลา โรงเรียนหนองอารีพิทยา on 2 กรกฎาคม 2015