หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปิดQuarter2 /2557

วันที่ 23 ตุลาคม 2557

กิจกรรมปิด Quarter2 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย  สรุปองค์ความรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการ  Problem Based Learning (PBL) จัดโชว์ผลงานนักเรียนให้ผู้ปกครองได้เห็น เพื่อสะท้อนความงอกงามของนักเรียนแต่ละคน  และสะท้อนความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน  ซึ่งเป็นที่น่าพอใจของผู้ปกครองนักเรียนหลายๆท่าน  ที่ได้เห็นความงอกงามของลูกหลาน

การแสดงในวันนี้
   น้องๆ อนุบาล     : ร้องเพลงตัวหนอน  ประกอบท่าเต้น
   พี่ป.1-2               : ร้องเพลงคพส. อุดมสมบูรณ์   ประกอบท่าเต้น
   พี่ป.3-4               : แสดงละครบทบาทสมมุติ  (วิวัฒนาการของมนุษย์,ภาษาอาเซียน)
   พี่ป.5,6               : แสดงฉ่อย   มหัศจรรย์หญ้าแฝก

อนุบาล เพลงตัวหนอนน้อยครับ

ป.1,2 เพลง คพส.อุดมสมบูรณ์

พี่ ป.3,4 วิวัฒนาการของมุษย์  และภาษาอาเซี่ยน
 

พี่ป.5,6 ฉ่อย  เรื่องหญ้าแฝก ครับ     สะท้อนจากผู้ปกครองนักเรียน
      แม่พี่จิ๊   : "รู้สึกว่าเขาอยากมาเรียนมากๆ  และมาโรงเรียนเรียนแต่เช้าทุกวัน  แม้เสาร์ อาทิตย์ก็ยังอยากจะมา  อย่างในวันนี้ป้าเขายืมจักรยานไป รู้สึกว่าเขางอลที่นำจักรยานมาคืนช้า  เขาเป็นคนที่ชอบเล่า  ทุกวันในตอนกินข้าวเขาจะมีเรื่องเล่าเป็นอย่างงั้น อย่างงี้  แม่ก็ได้แต่นั่งฟังเขา เขาจะมีเรื่องเล่าทุกวัน  รู้สึกว่าเขามีความสุข"
       แม่พี่กิ๊ฟ : เขามีความกล้าแสดงออกมากขึ้น มีความรับชอบกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายดีมาก


วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขยายพันธ์ุหญ้าแฝก โดยการแยกหน่อ

วันอังคารที่14ต.ค.2557
     หลังจากวันจันทร์ พี่ๆได้ขุดหญ้าแฝกเพื่อขยายพันธ์ุและเตรียมพื้นที่  วันนี้ได้นำปุ๋ยจากมูลสัตว์ ที่ทุกคนได้ช่วยกันนำมา  และปรับสภาพดิน พรวนดินพร้อมปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบๆแปลงผักของตนเอง

ความรู้ใหม่ที่ได้รู้ในวันนี้   คือการปลูกหญ้าแฝก ตามรอบแปลงผักโดยการปลูกแบบเฉียง และก่อนปลูกให้ขุดเป็นร่องเพื่อสามารถเก็บน้ำได้  ต้นหญ้าแฝกที่นำมาปลูกควรตัดใบ และตัดรากเพื่อไม่ให้ยาวเกินไป
ความงอกงาม
    พี่ๆแสดงให้เห็นถึงการมีจิตสาธารณะช่วยเหลือเพื่อนกลุ่มที่เสร็จทีหลัง พี่จ๋าช่วยพี่แตงโม พี่กอล์ฟเดินไปช่วยกลุ่มอื่นๆ และยังเหลือกลุ่มพี่จ๋าที่ยังไม่เสร็จ หลายคนมาช่วยกันปลูก
    ทักษะที่ทุกคนได้คือการปลูกหญ้าแฝกที่ทุกคนได้ช่วยกันลงมือปฎิบัติ  สะท้อนความรู้สึกในการอนุรักษ์พืชและน้ำ "หญ้าแฝกช่วยเก็บน้ำได้ดี และปรับสภาพดิน" นี่เป็นพูดของพี่ๆหลายคน จากคำถาม"ทำไมต้องปลูกรอบๆแปลงผักของเรา?"
เตรียมพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก

วันจันทร์ที่ 13ต.ค.2557
จากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ Q2พี่ๆ ป.5,6 ได้วางแผนปลูกหญ้าแฝก ซึ่งจะปลูกตามแนวรอบแปลงผักที่เป็นวงกลม  โดยใช้พื้นที่เดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ขุดหญ้าแฝกออกแล้วปลูกใหม่เพื่อสามารถปลูกผักข้างในได้ในวันนี้พี่ๆป.5,6ได้เตรียมพื้นที่ขุดหญ้าแฝกออกแล้วนำไปเก็บไว้ในที่ร่มหรือแช่ไว้ในน้ำเพื่อนำไปขยายพันธ์ุปลูกในบริเวณอื่นอีกต่อไป  โดยจะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆละ2คนชายกับหญิงคู่กันที่รับผิดชอบแปลงผักของตนเอง

      สิ่งที่ได้ในวันนี้

 1. เข้าใจในการขยายพันธ์ุพืช โดยการนำหญ้าแฝกที่มีนำไปปลูกในพื้นที่อื่นๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. ความสามัคคี ช่วยเหลือกันในกลุ่ม และการมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือเพื่อนกลุ่มอื่น
 3. ความเสียสละ และการแบ่งงาน  กลุ่มผู้ชายเขาจะมีความเสียสละเป็นผู้ขุดหญ้าแฝกขึ้นมา แล้วให้ผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มเป็นผู้คัดหญ้าแฝกเพื่อนำไปขยายพันธ์
 4. ความอดทน   อดทนกับความเหน็ดเหนื่อย ในการทำงาน อดทนกับอากาศที่ร้อน
 5. ความตั้งใจ โดยตั้งใจทำงานของตนเองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
 6. การรู้เวลา   ในกลุ่มช่วยกันให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดให้ซึ่งกำหนดให้เสร็จก่อนบ่าย3โมง แต่ก็มีกลุ่มพี่มล พี่แพรว ที่ยังไม่เสร็จ


วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประโยชน์ของหญ้าแฝก

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
    ได้บันทึกวีดิโอการจัดการเรียนรู้ของชั้นป.5,6 โดยให้คุณครูประเสริฐเป็นผู้จัดกระบวนการ  ซึ่งในสัปดาห์นี้ให้พี่ๆได้รู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝก โดยพี่ๆเขามีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือ ทำเป็นตุ๊กตาอาเซี่ยนทั้งชายและหญ้า  ซึ่งเขาจะต้องควั่นแฝกให้ได้ประมาณ 10-20เมตร
   สิ่งเขาได้ในวันนี้

 1. ทักษะในการใช้มือทั้งสองข้างควั่นแฝก
 2. กระบวนการคิด ซึ่งเขาใช้สมองในการคิดไปพร้อมกับการปฎิบัติของมือทั้งสองข้าง เพื่อเกลียวแฝกให้ไปในทางเดี่ยวกัน แล้วควั่นให้ไปในทางตรงกันข้าม
 3. ความสามัคคี  ในการพูดคุยช่วยเหลือกัน ปรึกษากันเป็นสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน
 4. ความอดทน  อดทนเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งกว่าจะได้แต่ละเมตรเขาต้องใช้ความพยายามและอดทน
 5. ความตั้งใจ จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ เกิดสมาธิและท้ายสุดจนเกิดปัญญา ให้ภาพในการต่อยอดสิ่งที่จะทำในลำดับต่อไป