หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประโยชน์ของหญ้าแฝก

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
    ได้บันทึกวีดิโอการจัดการเรียนรู้ของชั้นป.5,6 โดยให้คุณครูประเสริฐเป็นผู้จัดกระบวนการ  ซึ่งในสัปดาห์นี้ให้พี่ๆได้รู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝก โดยพี่ๆเขามีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือ ทำเป็นตุ๊กตาอาเซี่ยนทั้งชายและหญ้า  ซึ่งเขาจะต้องควั่นแฝกให้ได้ประมาณ 10-20เมตร
   สิ่งเขาได้ในวันนี้

  1. ทักษะในการใช้มือทั้งสองข้างควั่นแฝก
  2. กระบวนการคิด ซึ่งเขาใช้สมองในการคิดไปพร้อมกับการปฎิบัติของมือทั้งสองข้าง เพื่อเกลียวแฝกให้ไปในทางเดี่ยวกัน แล้วควั่นให้ไปในทางตรงกันข้าม
  3. ความสามัคคี  ในการพูดคุยช่วยเหลือกัน ปรึกษากันเป็นสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน
  4. ความอดทน  อดทนเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งกว่าจะได้แต่ละเมตรเขาต้องใช้ความพยายามและอดทน
  5. ความตั้งใจ จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ เกิดสมาธิและท้ายสุดจนเกิดปัญญา ให้ภาพในการต่อยอดสิ่งที่จะทำในลำดับต่อไป