หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

PLC : สร้างสนามพลังบวก (ระดับมัธยม) 2

PLC ระดับมัธยม

...ในวันนี้นำจิตศึกษามาแลกเปลี่ยนร่วมกับครูมัธยม โดยใช้บทเพลงที่มีความหมาย "ดนตรีดลใจ"
ขั้นนำ
กำกับสติ อยู่กัลลมหายใจเข้าออก ล่งกำลังใจให้กันและกัน

ขั้นกิจกรรม
...ส่งกระดาษให้คุณครูคนละ 1แผ่น(ครึ่ง A4) และปากกาเมจิ
...ให้โจทย์คุณครู : ฟังแล้วนึกถึงอะไร หรือคิดถึงใคร? ให้คุณครูวาดภาพพร้อมเขียนบทความสั้นๆที่สื่อถึงบทเพลงและความคิดของคุณครู
...เปิดเพลง "เพลงลัง (มาลีฮวนน่า)
...แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
...ตั้งคำถามกระตุ้นคิด "จากกิจกรรมนี้คุณครูได้เรียนรู้อะไร?  ,ระหว่างทำกิจกรรมมีความคิดอะไรเกิดขึ้น?

ขั้นจบ
...ขอบคุณอะไรสักอย่างหรือใครสักคน (ครูทุกคน)
...กำหนดลมหายใจ และขอบคุณกันและกันหลังจบกิจกรรมให้คุณครูเสนอแนะ โดยเขียนลงกระดาษที่ส่งให้ทุกคน
อะไรที่ทำได้ดีแล้ว     /    อะไรที่อยากจะเพิ่มเติมวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

OPEN EYES : โรงเรียนบ้านนาตราว สพป.ศก.3

แผนการดำเนินงาน
วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560

ช่วงเช้า
08.00 - 08.30 น.  สังเกตวิถีในตอนเช้า และร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
08.30 - 09.00 น. สังเกตกิจกรรมจิตศึกษา
09.00 - 09.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง (ดูคลิปจิตศึกษา)
09.20 - 09.30 น. Check in ด้วย Brain gym
09.30 - 10.00 น. AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ / สิ่งที่สามารถนำไปปรับใช้ได้
เห็นอะไร / รู้สึกอย่างไร /ได้เรียนรู้อะไร
10.00 - 10.30 น. สาธิตจิตศึกษา Home
10.30 - 11.30 น. บทความ หนึ่งคนอ่าน หนึ่งคนฟัง (ไม่มีหินก้อนใดโง่)
11.30 - 12.00 น. วิถีโรงเรียนบ้านตะเคียนราม (ผอ.อำนวย มีศรี)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน 
ช่วงบ่าย
13.00 - 13.20 น. ดูคลิป VDO 3 คลิป (คลิป CONFERRENT)
สาธิตจิตศึกษา Body scan
13.20 - 14.20 น. กิจกรรมมนุษย์สมบูรณ์
14.20 - 14.35 น. พักเบรคบ่าย

14.35 - 16.00 น AAR ตามประเด็น “ตลอดทั้งวันได้เรียนรู้อะไร/สิ่งที่สามารถนำไปปรับใช้ได้”วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

PLC : สร้างพลังสนามบวก (ระดับมัธยม) 1

ใน Quarter4 เริ่ม PLC

เพื่อสร้างพลังสนามบวก ในการ PLC จึงใช้เวลาไม่นาน สร้างความไว้วางใจกันพูดคุยอย่างเป็นกัลยาณมิตร
...ครั้งแรกใช้บทความที่มีความหมาย ให้คุณครูได้ตระหนักได้คิด อยู่กับความคิดแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

...กิจกรรมที่นำมาใช้สามารถนำปรับใช้กับกิจกรรมจิตศึกษาในวันศุกร์ เพราะเป้าหมายในครั้งนี้คือการเตรียมกิจกรรมเพื่อโรงเรียนบ้านนาตราวมา Open eyes (27มกราคม 2560) โดยกิจรรมในวันศุกร์เกี่ยวกับเรื่องเล่า/ ประสบการณ์ /ข่าว/ และบทความต่างๆและในวันพุธ ทุกคนก็นำกิจกรรมที่ออกแบบบมาแลกเปลี่ยน ต่อเติมกันและกัน

ตัวอย่างกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม ฟังเสียงจากเรื่องเล่า  ม.๓/๒
วัตถุประสงค์
                ๑. เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
                ๒. เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ พร้อมที่จะเรียนในวิชาต่อไป
แผนการจัดกิจกรรม
ขั้น กิจกรรม
ขั้นนำ (๒ นาที)
Check in
-ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม
-เปิดเพลงบรรเลงเบาๆ  (เพลงบรรเลงคลื่นสมองต่ำ)
-รับรู้ลมหายใจตัวเอง  ๓-๕  ลมหายใจ
-Brain Gym ๒-๓  ท่า

ขั้นกิจกรรม (๑๕ นาที)
- นักเรียนนั่งจับมือเป็นวงกลม ส่งความปรารถนาดีต่อกันและกัน                                                                   โดยครูเป็นคนพูดเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน
- ให้นักเรียนนอนเป็นวงกลม ครูเปิดนิทานให้นักเรียนฟัง
จากนั้นครูแจกกระดาษ ให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น
ก่อนที่เราจะรับสิ่งต่างๆ เราจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
และให้นักเรียนสรุปนิทานให้จบ เรื่องที่ฟังให้ข้อคิดอย่างไร
อุปนิสัยของตัวละครแต่ละตัวเป็นอย่างไร
-พี่ที่อาสานำเสนอผลงาน/ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
-ถามนักเรียนว่า วันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง นักเรียนร่วมตอบคำถามพา
สนทนาเพื่อให้ได้คำตอบสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย

ขั้นสรุป (๓ นาที)
-กลับมารับรู้ลมหายใจตัวเอง  ๓-๕  ลมหายใจ
-กล่าวขอบคุณ


วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนบ้านน้ำพาง จ.น่าน : 9 - 10 มกราคม 2560

โรงเรียนบ้านน้ำพางมาเรียนรู้วิถีและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน

แผนและกําหนดการดําเนินงาน อบรมคณะครูโรงเรียนบ้านน้ําพาง จ.น่าน วันที่ 9 - 10 มกราคม 2560
วันจันทร์ ที่ มกราคม 2560
เวลา
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
สื่อ/อุปกรณ์
08.00 - 08.30 .
สังเกตวิถีในตอนเช้า และร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
08.30 - 09.45 .
สังเกตกิจกรรมจิตศึกษาและวิชาหลัก
คุณครูที่พาเดิน
-ครูเพ็ญ อนุบาล (ครูวิ) -ครูไก่ ช่วงชั้น 1 (ครูวง) -ครูยุ้ย ช่วงชั้น 2 (ครูอาทิตย์) -ครูเสก มัธยม (ครูยะ)
09.45 - 10.00 .
พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 10.30 .
Check in ด้วย Brain gym วิถีโรงเรียน (ผอ.อํานวย มีศรี)
ครู NNK
-Brian gym
-
เพลง สุขทุกทีใบไม้ต้นเดียวกัน
ผอ.อํานวย มีศรี
-กีต้าร์ครูเสก -เนื้อเพลง
-VDO วิถีโรงเรียนบ้านตะเคียน ราม
10.30 - 12.00 .
AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ (Brain strome) / จะนําไปปรับใช้กับชั้นเรียน ตนเองอย่างไร
นั่งวงกลมใหญ่ ใช้คําถาม ช่วยเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จะนําไปปรับใช้กับ ชั้นเรียนตนเองอย่างไร?” ช่วงชั้นละ คนที่ไปร่วมด้วยกันช่วยต่อเติมกัน
-กระดาษ บรุ๊ฟ
เวลา
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
สื่อ/อุปกรณ์
กระบวนการออกแบบแผน PBL(ใหม่โดยใช้ฐานกิจกรรม Activity based learning
 • -  แบ่งกลุ่มเป็นช่วงชั้น 
 • -  แจกกระดาษ ครึ่ง A4 ใช้คําถาม อะไรคือสิ่งที่เด็กต้องเรียนรู้,อะไร 
  คือสิ่งที่เด็กควรเรียนรู้?” 
 • -  ครูเขียนสิ่งที่เด็กต้องเรียนรู้,สิ่งที่เด็กควรเรียนรู้ ใส่กระดาษครึ่ง A4 
  (แบ่งเป็น ฝั่งหลังจากนั้นให้เรียงลําดับความสําคัญ 
 • -  แลกเปลี่ยนร่วมกัน ทําไมถึงเลือกหัวข้อนั้นเพราะอะไร 
 • -  ให้คุณครูตั้งชื่อหน่วยของ Q4/59 โดยขมวดจากสิ่งที่เขียนในกระดาษ 
  ครึ่ง A4 
 • -  แจกตัวอย่างแผนการสอน PBL 
 • -  เขียน คําถามหลัก,เป้าหมาย,ภูมิหลังปัญหา 
ครูเสกครูยุ้ยครูไก่ครูเพ็ญ
กระดาษครึ่ง A4 ปากกา/สีตัวอย่างแผน PBL
12.00 - 13.00 .
รับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 - 14.00 .
สังเกตจิตศึกษา Body scan สังเกตการสอน PBL
14.00 - 14.45 .
 • -  Check in ด้วย Brain gym 
 • -  นําเสนอหน่วยQ3 PBL ระดับมัธยม (ครูสุริยะ ,ครูกุ้ง
ครูไก่(ครูสุริยะ ,ครูกุ้ง)
Projectorตัวอย่างแผน PBL online
.1
14.45 - 15.00 
พักเบรค
เวลา
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
สื่อ/อุปกรณ์
15.00 - 16.30 .
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ใหม่ (PBL) โดยใช้ฐานกิจกรรม Activity based learning
 • -  ออกแบบ Mind mapping 
 • -  คิดกิจกรรมที่เป็น Active learning (10 Week) 
 • -  Share & Learn / ต่อเติม 
อนุบาล ครูเพ็ญช่วงชั้น1ครูไก่,ครูดวง,ครูปูช่วงชั้น2ครูยุ้ยครูอาทิตย์,ครู
ฝนช่วงชั้น3ครูเสก,ครูกุ้ง,ครูยะ
กระดาษ A4 กระดาษ บรุ๊ฟ
วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560
08.00 - 08.30 .
สังเกตวิถีในตอนเช้า และร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
08.30 - 09.00 .
สาธิตกิจกรรมจิตศึกษา กลุ่ม โดยครู NNK และครูโรงเรียนบ้าน ตะเคียนราม
ครูยุ้ย,ครูไก่,ครูเสก ครูเพ็ญ,ครูฝน
09.00 - 12.00 .
ออกแบบกิจกรรมจิตศึกษารายสัปดาห์ นั่งเป็นกลุ่มช่วงชั้นแจกตัวอย่างจิตศึกษา
อนุบาล ครูเพ็ญช่วงชั้น1ครูไก่,ครูดวง,ครูปูช่วงชั้น2ครูยุ้ยครูอาทิตย์,ครู
ฝนช่วงชั้น3ครูเสก,ครูกุ้ง,ครูยะ
ตัวอย่างแผนจิตศึกษา กระดาษ A4 
12.00 - 13.00 .
รับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 .
เดินทางไป โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา

ห้องที่ร่วมสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา ในระดับมัธยม