หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนบ้านน้ำพาง จ.น่าน : 9 - 10 มกราคม 2560

โรงเรียนบ้านน้ำพางมาเรียนรู้วิถีและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน

แผนและกําหนดการดําเนินงาน อบรมคณะครูโรงเรียนบ้านน้ําพาง จ.น่าน วันที่ 9 - 10 มกราคม 2560
วันจันทร์ ที่ มกราคม 2560
เวลา
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
สื่อ/อุปกรณ์
08.00 - 08.30 .
สังเกตวิถีในตอนเช้า และร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
08.30 - 09.45 .
สังเกตกิจกรรมจิตศึกษาและวิชาหลัก
คุณครูที่พาเดิน
-ครูเพ็ญ อนุบาล (ครูวิ) -ครูไก่ ช่วงชั้น 1 (ครูวง) -ครูยุ้ย ช่วงชั้น 2 (ครูอาทิตย์) -ครูเสก มัธยม (ครูยะ)
09.45 - 10.00 .
พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 10.30 .
Check in ด้วย Brain gym วิถีโรงเรียน (ผอ.อํานวย มีศรี)
ครู NNK
-Brian gym
-
เพลง สุขทุกทีใบไม้ต้นเดียวกัน
ผอ.อํานวย มีศรี
-กีต้าร์ครูเสก -เนื้อเพลง
-VDO วิถีโรงเรียนบ้านตะเคียน ราม
10.30 - 12.00 .
AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ (Brain strome) / จะนําไปปรับใช้กับชั้นเรียน ตนเองอย่างไร
นั่งวงกลมใหญ่ ใช้คําถาม ช่วยเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จะนําไปปรับใช้กับ ชั้นเรียนตนเองอย่างไร?” ช่วงชั้นละ คนที่ไปร่วมด้วยกันช่วยต่อเติมกัน
-กระดาษ บรุ๊ฟ
เวลา
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
สื่อ/อุปกรณ์
กระบวนการออกแบบแผน PBL(ใหม่โดยใช้ฐานกิจกรรม Activity based learning
 • -  แบ่งกลุ่มเป็นช่วงชั้น 
 • -  แจกกระดาษ ครึ่ง A4 ใช้คําถาม อะไรคือสิ่งที่เด็กต้องเรียนรู้,อะไร 
  คือสิ่งที่เด็กควรเรียนรู้?” 
 • -  ครูเขียนสิ่งที่เด็กต้องเรียนรู้,สิ่งที่เด็กควรเรียนรู้ ใส่กระดาษครึ่ง A4 
  (แบ่งเป็น ฝั่งหลังจากนั้นให้เรียงลําดับความสําคัญ 
 • -  แลกเปลี่ยนร่วมกัน ทําไมถึงเลือกหัวข้อนั้นเพราะอะไร 
 • -  ให้คุณครูตั้งชื่อหน่วยของ Q4/59 โดยขมวดจากสิ่งที่เขียนในกระดาษ 
  ครึ่ง A4 
 • -  แจกตัวอย่างแผนการสอน PBL 
 • -  เขียน คําถามหลัก,เป้าหมาย,ภูมิหลังปัญหา 
ครูเสกครูยุ้ยครูไก่ครูเพ็ญ
กระดาษครึ่ง A4 ปากกา/สีตัวอย่างแผน PBL
12.00 - 13.00 .
รับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 - 14.00 .
สังเกตจิตศึกษา Body scan สังเกตการสอน PBL
14.00 - 14.45 .
 • -  Check in ด้วย Brain gym 
 • -  นําเสนอหน่วยQ3 PBL ระดับมัธยม (ครูสุริยะ ,ครูกุ้ง
ครูไก่(ครูสุริยะ ,ครูกุ้ง)
Projectorตัวอย่างแผน PBL online
.1
14.45 - 15.00 
พักเบรค
เวลา
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
สื่อ/อุปกรณ์
15.00 - 16.30 .
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ใหม่ (PBL) โดยใช้ฐานกิจกรรม Activity based learning
 • -  ออกแบบ Mind mapping 
 • -  คิดกิจกรรมที่เป็น Active learning (10 Week) 
 • -  Share & Learn / ต่อเติม 
อนุบาล ครูเพ็ญช่วงชั้น1ครูไก่,ครูดวง,ครูปูช่วงชั้น2ครูยุ้ยครูอาทิตย์,ครู
ฝนช่วงชั้น3ครูเสก,ครูกุ้ง,ครูยะ
กระดาษ A4 กระดาษ บรุ๊ฟ
วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560
08.00 - 08.30 .
สังเกตวิถีในตอนเช้า และร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
08.30 - 09.00 .
สาธิตกิจกรรมจิตศึกษา กลุ่ม โดยครู NNK และครูโรงเรียนบ้าน ตะเคียนราม
ครูยุ้ย,ครูไก่,ครูเสก ครูเพ็ญ,ครูฝน
09.00 - 12.00 .
ออกแบบกิจกรรมจิตศึกษารายสัปดาห์ นั่งเป็นกลุ่มช่วงชั้นแจกตัวอย่างจิตศึกษา
อนุบาล ครูเพ็ญช่วงชั้น1ครูไก่,ครูดวง,ครูปูช่วงชั้น2ครูยุ้ยครูอาทิตย์,ครู
ฝนช่วงชั้น3ครูเสก,ครูกุ้ง,ครูยะ
ตัวอย่างแผนจิตศึกษา กระดาษ A4 
12.00 - 13.00 .
รับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 .
เดินทางไป โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา

ห้องที่ร่วมสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา ในระดับมัธยม