หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

OPEN EYES : โรงเรียนบ้านนาตราว สพป.ศก.3

แผนการดำเนินงาน
วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560

ช่วงเช้า
08.00 - 08.30 น.  สังเกตวิถีในตอนเช้า และร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
08.30 - 09.00 น. สังเกตกิจกรรมจิตศึกษา
09.00 - 09.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง (ดูคลิปจิตศึกษา)
09.20 - 09.30 น. Check in ด้วย Brain gym
09.30 - 10.00 น. AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ / สิ่งที่สามารถนำไปปรับใช้ได้
เห็นอะไร / รู้สึกอย่างไร /ได้เรียนรู้อะไร
10.00 - 10.30 น. สาธิตจิตศึกษา Home
10.30 - 11.30 น. บทความ หนึ่งคนอ่าน หนึ่งคนฟัง (ไม่มีหินก้อนใดโง่)
11.30 - 12.00 น. วิถีโรงเรียนบ้านตะเคียนราม (ผอ.อำนวย มีศรี)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน 
ช่วงบ่าย
13.00 - 13.20 น. ดูคลิป VDO 3 คลิป (คลิป CONFERRENT)
สาธิตจิตศึกษา Body scan
13.20 - 14.20 น. กิจกรรมมนุษย์สมบูรณ์
14.20 - 14.35 น. พักเบรคบ่าย

14.35 - 16.00 น AAR ตามประเด็น “ตลอดทั้งวันได้เรียนรู้อะไร/สิ่งที่สามารถนำไปปรับใช้ได้”