หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

PLC : สร้างพลังสนามบวก (ระดับมัธยม) 2

PLC ระดับมัธยม

...ในวันนี้นำจิตศึกษามาแลกเปลี่ยนร่วมกับครูมัธยม โดยใช้บทเพลงที่มีความหมาย "ดนตรีดลใจ"
ขั้นนำ
กำกับสติ อยู่กัลลมหายใจเข้าออก ล่งกำลังใจให้กันและกัน

ขั้นกิจกรรม
...ส่งกระดาษให้คุณครูคนละ 1แผ่น(ครึ่ง A4) และปากกาเมจิ
...ให้โจทย์คุณครู : ฟังแล้วนึกถึงอะไร หรือคิดถึงใคร? ให้คุณครูวาดภาพพร้อมเขียนบทความสั้นๆที่สื่อถึงบทเพลงและความคิดของคุณครู
...เปิดเพลง "เพลงลัง (มาลีฮวนน่า)
...แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
...ตั้งคำถามกระตุ้นคิด "จากกิจกรรมนี้คุณครูได้เรียนรู้อะไร?  ,ระหว่างทำกิจกรรมมีความคิดอะไรเกิดขึ้น?

ขั้นจบ
...ขอบคุณอะไรสักอย่างหรือใครสักคน (ครูทุกคน)
...กำหนดลมหายใจ และขอบคุณกันและกันหลังจบกิจกรรมให้คุณครูเสนอแนะ โดยเขียนลงกระดาษที่ส่งให้ทุกคน
อะไรที่ทำได้ดีแล้ว     /    อะไรที่อยากจะเพิ่มเติม