หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

PLC : สร้างพลังสนามบวก (ระดับมัธยม) 1

ใน Quarter4 เริ่ม PLC

เพื่อสร้างพลังสนามบวก ในการ PLC จึงใช้เวลาไม่นาน สร้างความไว้วางใจกันพูดคุยอย่างเป็นกัลยาณมิตร
...ครั้งแรกใช้บทความที่มีความหมาย ให้คุณครูได้ตระหนักได้คิด อยู่กับความคิดแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

...กิจกรรมที่นำมาใช้สามารถนำปรับใช้กับกิจกรรมจิตศึกษาในวันศุกร์ เพราะเป้าหมายในครั้งนี้คือการเตรียมกิจกรรมเพื่อโรงเรียนบ้านนาตราวมา Open eyes (27มกราคม 2560) โดยกิจรรมในวันศุกร์เกี่ยวกับเรื่องเล่า/ ประสบการณ์ /ข่าว/ และบทความต่างๆและในวันพุธ ทุกคนก็นำกิจกรรมที่ออกแบบบมาแลกเปลี่ยน ต่อเติมกันและกัน

ตัวอย่างกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม ฟังเสียงจากเรื่องเล่า  ม.๓/๒
วัตถุประสงค์
                ๑. เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
                ๒. เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ พร้อมที่จะเรียนในวิชาต่อไป
แผนการจัดกิจกรรม
ขั้น กิจกรรม
ขั้นนำ (๒ นาที)
Check in
-ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม
-เปิดเพลงบรรเลงเบาๆ  (เพลงบรรเลงคลื่นสมองต่ำ)
-รับรู้ลมหายใจตัวเอง  ๓-๕  ลมหายใจ
-Brain Gym ๒-๓  ท่า

ขั้นกิจกรรม (๑๕ นาที)
- นักเรียนนั่งจับมือเป็นวงกลม ส่งความปรารถนาดีต่อกันและกัน                                                                   โดยครูเป็นคนพูดเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน
- ให้นักเรียนนอนเป็นวงกลม ครูเปิดนิทานให้นักเรียนฟัง
จากนั้นครูแจกกระดาษ ให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น
ก่อนที่เราจะรับสิ่งต่างๆ เราจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
และให้นักเรียนสรุปนิทานให้จบ เรื่องที่ฟังให้ข้อคิดอย่างไร
อุปนิสัยของตัวละครแต่ละตัวเป็นอย่างไร
-พี่ที่อาสานำเสนอผลงาน/ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
-ถามนักเรียนว่า วันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง นักเรียนร่วมตอบคำถามพา
สนทนาเพื่อให้ได้คำตอบสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย

ขั้นสรุป (๓ นาที)
-กลับมารับรู้ลมหายใจตัวเอง  ๓-๕  ลมหายใจ
-กล่าวขอบคุณ