หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เตรียมพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก

วันจันทร์ที่ 13ต.ค.2557
จากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ Q2พี่ๆ ป.5,6 ได้วางแผนปลูกหญ้าแฝก ซึ่งจะปลูกตามแนวรอบแปลงผักที่เป็นวงกลม  โดยใช้พื้นที่เดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ขุดหญ้าแฝกออกแล้วปลูกใหม่เพื่อสามารถปลูกผักข้างในได้ในวันนี้พี่ๆป.5,6ได้เตรียมพื้นที่ขุดหญ้าแฝกออกแล้วนำไปเก็บไว้ในที่ร่มหรือแช่ไว้ในน้ำเพื่อนำไปขยายพันธ์ุปลูกในบริเวณอื่นอีกต่อไป  โดยจะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆละ2คนชายกับหญิงคู่กันที่รับผิดชอบแปลงผักของตนเอง

      สิ่งที่ได้ในวันนี้

  1. เข้าใจในการขยายพันธ์ุพืช โดยการนำหญ้าแฝกที่มีนำไปปลูกในพื้นที่อื่นๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. ความสามัคคี ช่วยเหลือกันในกลุ่ม และการมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือเพื่อนกลุ่มอื่น
  3. ความเสียสละ และการแบ่งงาน  กลุ่มผู้ชายเขาจะมีความเสียสละเป็นผู้ขุดหญ้าแฝกขึ้นมา แล้วให้ผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มเป็นผู้คัดหญ้าแฝกเพื่อนำไปขยายพันธ์
  4. ความอดทน   อดทนกับความเหน็ดเหนื่อย ในการทำงาน อดทนกับอากาศที่ร้อน
  5. ความตั้งใจ โดยตั้งใจทำงานของตนเองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
  6. การรู้เวลา   ในกลุ่มช่วยกันให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดให้ซึ่งกำหนดให้เสร็จก่อนบ่าย3โมง แต่ก็มีกลุ่มพี่มล พี่แพรว ที่ยังไม่เสร็จ