หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

AAR การดำเนินงานในสัปดาห์นี้ และสัปดาห์ถัดไป (15-19ก.ย.2557)

การดำเนินงานในสัปดาห์นี้ 8-12 กันยายน 2557

ในสัปดาห์นี้ พี่ๆป.5-6 ได้รู้ความแตกต่างระหว่างหญ้าแฝกกับหญ้าต่างๆที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน และได้เรียนรู้ความแตกต่างของหญ้าแฝกลุ่มและแฝกดอน  โดยการสังเกตและลงมือปฏิบัติในการเพาะชำหญ้าแฝก เพื่อขยายพันธ์ุในการนำไปปลูกในสถานที่ต่างๆ
          ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่าย"คนดีของแผ่นดิน" เพื่อให้ทุกนเป็นเยาวชนคนดีของชาติในอนาคตต่อไป
  การดำเนินงานในสัปดาห์ถัดไป
  การจัดการเรียนรู้     พี่ๆป.5-6 ศึกษาเกี่ยวกับหญ้าแฝกในแต่ละพื้นที่  ทำไมแต่ละพื้นที่ถึงมีหญ้าแฝกที่แตกต่างกัน  ต่างสายพันธ์ุ


  การดำเนินงานในสัปดาห์ถัดไป  วันจันทร์ K.Sven จำเดินทางมาที่สำนักงานและ มีประชุมร่วมกัน
       วันอังคาร คุณเสวน มาสังเกตการสอนที่โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย และพูดคุยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษของชั้นป.1-2
      วันพุธ คุณเสวน สอนภาษาอังกฤษ ในชั้นป.1-2
       วันพฤหัสบดี  คุณเสวน  พี่ไก่  พี่นาจ คุณครูภร ไปโรงเรียนบ้านหนองสะแกสน ในช่วงเช้า  และไปโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ในช่วงบ่าย