หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

สุดยอดอาหารพื้นบ้านของนักเรียนชั้นป.5,6

 วันที่ 9 กันยายน 2557
        ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้  15-19 ก.ย.2557 เป็นประเพณีแซนโฏนตา(วันสารท) รำลึกนึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  และถือได้ว่าเป็นวันแห่งครอบครัวของชาวอำเภอขุขันธ์เลยก็ว่าได้  เพราะญาติพี่น้องที่ไปทำงานต่างจังหวัดจะกลับมาประกอบพิธีร่วมกันกับคนในครอบครัว 
        ด้วยเหตุนี้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของประเพณีที่มีในท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์สิ่งที่ดีงาม นักเรียนชั้นป.5,6 จึงเสนอร่วมกันว่าอยากทำอาหาร  เพื่อฝึกฝนการประกอบอาหารและเตรียมพร้อมในการรองรับญาติพี่น้องที่จะกลับมาในเทศกาลดังกล่าว
        จะเห็นได้ว่าสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้ ทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข พร้อมกับประสบการณ์นอกห้องเรียน ที่เกิดจากกระบวนการคิดของนักเรียนและได้ปฏิบัติจริง