หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมจิตศึกษา : วาดภาพตามคำบอก

กิจกรรมในครั้งนี้ ครูประจำชั้นเป็นผู้เสนอกิจกรรม ผมให้คำปรึกษา ซึ่งคุณครูเข้าใจกระบวนการในระดับหนึ่งแล้ว จึงเห็นได้ว่าคุณครูสามารถพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมได้ดีขึ้น
กิจกรรมจิตศึกษา พี่ม.3
ชื่อกิจกรรม : วาดภาพตามคำบอก
เป้าหมาย : 1. เพื่อฝึกสมาธิ จดจ่อ
2. เพื่อฝึกจินตนาการ
ขั้นตอนการจัดกิกจรรม
ขั้นนำ

- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูพานักเรียนทำเบรนยิม 2-3 ท่า

ขั้นกิจกรรม 
- ส่งกระดาษต่อกัน ก่อนรับพี่ๆทุกคนไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม และไหว้ขอบคุณเพื่อนที่เพื่อนให้เราได้ส่งกระดาษให้
- ครูให้นักเรียนวาดภาพตามคำบอก ซึ่งครูจะบอกตำแหน่งของภาพแต่ละจุด เช่น 1.วาดภาพบ้านในฝันตรงกลางกระดาษ 2.ทางขวาของบ้านทำเป็นสวนดอกไม้ ฯลฯเป็นต้น
- ดูผลงานของนักเรียนแต่ละคน พร้อมอธิบายภาพวาดของตนเอง
- ค่อยๆส่งกระดาษของแต่ละคนคืนให้ครู

ขั้นสรุป
- empower ชื่นชมทุกคน
- มอนิเตอร์ ส่งสัญญาณ และกล่าวขอบคุณ คุณครู

งอกนอกกะลาโรงเรียนหนองอารีพิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ