หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนบ้านปะทาย

สิ่งที่ได้เห็นและได้เรียนรู้
- ก่อนเคารพธงชาตินักเรียนรู้หน้าที่ของตนเองในการทำความสะอาดในเขตที่รับผิดชอบ
- ก่อนจะไปทำพิธีหน้าเสาธง นักเรียนแต่ละชั้นจะตั้งแถวรอเพื่อนบริเวณหน้าอาคารก่อนที่จะเดินไปเป็น
     แถวเพื่อทำพิธีหน้าเสาธง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนทำพิธีหน้าเสาธงด้วย
- กิจกรรมหน้าเสาธงใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเริ่มวันใหม่อย่างมีความหมาย ก่อนเข้าชั้นเรียนนักเรียน             ทำความเคารพรุ่นพี่แล้วค่อยเดินเข้าสู่ห้องเรียนของตนเอง
- กิจกรรมจิตศึกษา พี่ม.3 ครูให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมโยคะ คนละ1ท่า
- คุณครูมีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรมดีมาก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดและตั้งคำถามเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิต      ประจำวันของเขาที่เขาควรสังเกต เช่นเรื่องการเสียภาษีจากการซื้อของในห้าง ร้านสะดวกซื้อ ทำให้        นักเรียนได้ใคร่ครวญและกลับมารู้ตัว รู้จักการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
- กระบวนทำงานกลุ่มที่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียนไม่ยอมรับการทำงานกับคนที่ไม่เก่ง คุณครูหาวิธีการ       ทำงานที่เหมาะกับหลายๆคน เช่นงานก่อนสร้างที่ผู้ชายถนัดและกลุ่มผู้หญิงจะเป็นผู้ช่วย ซึ่งต่อมาเริ่ม       เห็นว่าทุกคนยอมรับในความแตกต่าง เพราะทุกคนจะถนัดไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นครูสร้างโอกาส      ให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันให้ได้
- กิจกรรม Body Scan คุณครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง ซึ่งหลังจากที่นักเรียนตื่นขึ้นมา ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เช่น “นิทานเรื่องอะไรบ้าง? ,ตัวละครมีใครบ้าง,ใครนา..จะเป็นคนเล่าให้เพื่อนฟัง?,เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร?เหตุการณ์เป็นอย่างไร,ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น,แล้วยังไงต่อ? เป็นต้น ในระหว่างนี้นักเรียนมีส่วนร่วมดีมาก ทำให้นักเรียนอยากตอบคำถาม และยกมือก่อนตอบ นักเรียนจะยกมือก่อนที่จะตอบโดยที่ให้ครูจะส่งสัญญาณให้ตอบคำถามนั้น

สิ่งที่จะนำมาใช้
- การนำสื่อที่หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้เช่นหนังสือนิทาน ภาพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนสร้างชิ้นงานที่หลากหลาย  การสร้างแรงให้นักเรียนด้วยวิธีและเรื่องที่หลากหลายเช่นสิ่งที่เกี่ยวการประกอบอาชีพงานหัตถกรรม เพ้นท์เสื้อ เพ้นท์กระเป๋าและรองเท้า หรืออื่นๆตามความสนใจของนักเรียน

-ให้โอกาสนักเรียนได้ทำงานที่ตนเองถนัด เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของตนเองและคนอื่น ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละคน