หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

Lesson study : ภาษาไทยผ่านวรรณกรรม ชั้นป.4/2 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

เมื่อคุณครูหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาจิตวิญญาณ พัฒนาปัญญาภายในที่เชื่อมโยงกับศาสตร์วิชาภาษาไทย พัฒนากระบวนการสอนของคุณครูเองเพื่อนำสู่ตัวผู้เรียน โดยนำวรรณกรรมและนิทานมาจัดกระบวนการเรียนรู้ แทนการสอนตามหนังสือ _/ เพราะคุณครูเชื่อว่า"จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ต้องเริ่มจากภายในของผู้เรียน"