หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ"โรงเรียนมัธยม" สพป.ศก 3

กําหนดการ วันที่ ..2559
เวลา
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
อุปกรณ์
07:30 - 08:30 .
ลงทะเบียน
ครูปรียนุช,ครูจิ๋ว
08:30 - 09:00
ชม VTRการเตรียมก่อนเปิดภาคเรียน Lesson study ( 4 ระดับ )
ครูยะ,รองฯ,ครูจงเจริญ
09:00 - 10:00 .
Check in โดยใช้ Brain Gymพิธีเปิด/บรรยายพิเศษเรื่องจุดเน้นและ
เป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย นางเยาวลักษณ์ คงพูล
TKR Teacher ผอ.สพป.ศก.3
10:00 - 10:15 .
พักรับประทานอาหารว่าง
ครูปรียนุช,ครูจิ๋ว
10:15 -11:15 .
 • -  Check in โดยใช้ Brain Gym 
 • -  แบ่งกลุ่ม6กลุ่มเรียนรู้จิตศึกษา 
  ธรรมชาติศึกษา- Home
  ดนตรีดลใจเชื่อมโยงกลุ่มสาระ
  โยคะ 
 • เรื่องเล่า
 • -  S&Lกระตุ้นด้วยเครื่องมือคิดเห็น 
  อะไร ,รู้สึกอย่างไรได้เรียนรู้อะไร” 
 • -  เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ใช้เครื่องมือคิดRuond 
  table 
TKR Teacher
ครูวรวุฒิ,ครูเปิ้ล,รอง 
ครูเพ็ญ,ครูไก่ ครูกุ้ง,ครูยะ,ครูอาทิต ครูปู,ครูปิ๋ว,
ครูวิ ,ครูดวง,ครูนิด ครูไม้,ครูฝน,ครูหงษ์
11:15 - 12:00
รวมกลุ่มใหญ่Share & Learn สิ่งที่ได้เรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม ใช้ เครื่องมือคิด Show and Share
ครูเพ็ญ ,ครูปู
12:00 - 13:00 .
รับประทานอาหารเที่ยง
13:00 - 13:30 .
Body scan แบบนั่ง(20 .) กลุ่มใหญ่
TKR Teacher
13:30 - 14:30 .
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะใน ศตวรรษที่ 21
ผอ.สมศักดิ์ประสาร ผอ.สังคมอินทร์ขาว
14:30 - 14:45 .
พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 -16:00 .
AARสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งวันความประทับ ใจ,สิ่งที่จะนําไปปรับใช้
นําเสนอโรงเรียนรับสมัครอบรมจิตศึกษา โรงเรียนที่สนใจ
ผอ.อํานวย มีศรี - TKR Teacher


ทักทายยามเช้า ลงทะเบียน ทำความรู้จักครับ


Check in ด้วย Brain gym


แบ่งกลุ่มเข้าเรียนรู้จิตศึกษา ทั้ง 6 ฐาน

จิตศึกษา ธรรมชาติ
"คุรครูวรวุฒิ,คุณครูเปิ้ล,รองฯเกียร์ติณรงค์"จิตศึกษาเชื่อมโยงกลุ่มสาระ
  "คุณครูปู, คุณครูป๋ว


จิตศึกษาโยคะ  
"คุณครูไม้,คุณครูฝน,คุณครูสุดา,ครูหงษ์"จิตศึกษาผ่านเรื่องเล่า 
"คุณครูดวง,คุณครูจิ๋ว"


จิตศึกษา Home  
"คุณครูเพ็ญ,คุณครูไก่"

*****************************************


AAR :แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ในภาคบ่ายเข้าสู่เวทีสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้