หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

หลักสูตร "ห้องเรียนมัธยมคุณภาพด้วยจิตศึกษาและPBL"

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยม  NNK (งอกนอกกะลา) 


โปรแกรมอบรมห้องเรียนคุณภาพด้วยจิตศึกษาและPBL
Ø วัตถุประสงค์
1.     เพื่อสร้างห้องเรียนมัธยมศึกษาคุณภาพสำหรับโรงเรียนอื่นด้วยกิจกรรมจิตศึกษาและPBL
2.     เพื่อสร้างความเข้าใจและฝึกออกแบบกิจกรรมจิตศึกษา  เพื่อพัฒนาปัญญาภายใน และ PBL เพื่อพัฒนาปัญญาภายนอก ให้เกิดกับผู้เรียน
Ø เป้าหมาย
ü 80% ของคณะครูและบุคลากรที่เข้ารับการอบรม  สามารถออกแบบและวางแผนกิจกรรมจิตศึกษาได้ 
Ø กลุ่มเป้าหมาย
ü คณะครูและบุคลากรโรงเรียน...........................จำนวน................คน
Ø ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ü หลักสูตร วัน  
Ø สถานที่ดำเนินการ
ü โรงเรียน/สำนัก......................

Ø ตารางกิจกรรม

วัน/เวลา
08.00-08.30 น.
08.30-09.00 น.
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.
13.20-16.30 น.
หมายเหตุ
DAY1
กิจกรรมหน้าเสาธง
สังเกตกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียน
·      AAR ( จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา)
·      แบ่งครูทั้งหมดเป็น กลุ่ม ( สาธิตกิจกรรมจิตศึกษาจากทีม Collective trainer และครูที่รับผิดชอบ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Body Scan
·      สร้างความเข้าใจในการบวนทัศน์จิตศึกษา
·      แบ่งกลุ่มออกแบบกิจกรรมจิตศึกษา
·      AAR ( นำเสนอ/เพิ่มเติมกิจกรรม)

DAY2
ตัวแทนกลุ่มลงทำกิจกรรมจิตศึกษากับ นักเรียนแต่ละห้อง
·      AAR ( ภายหลังการลงกิจกรรม)
·      ออกแบบกิจกรรมจิตศึกษารายบุคคล
·      เลือกกิจกรรมที่ดีที่สุดกิจกรรม ร่วมแบ่งปัน Shopping Idea
·      AAR ( สิ่งที่ได้เรียนรู้)

DAY3
โยคะ (ทีม Collective trainer และครูที่รับผิดชอบ) 
·      AAR (กิจกรรมโยคะ)
·      รับชมวีดิโอ “ปัญหาการศึกษา”
·      AAR ( หลังชม)
·      ชม VDO “   การเรียนรู้แบบบูรณาการของโรงเรียน”
·      AAR ( สังเกตเห็นอะไร)
·      วิเคราะห์ตารางกิจกรรม
·      AAR ( สิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้ง วัน )

เดินทางกลับ..


แนวทางการประเมินการอบรม
ระหว่างการอบรม
v สังเกตความสนใจระหว่างร่วมกิจกรรม
ระยะติดตาม
v ทีม Collective trainer ติดตาม
v สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงภายนอก  เช่น  ชิ้นงาน  ความเป็นวิถี