หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

ประเด็น คำถามในการเรียนรู้

1 .ใช้นวัตกรรม ตามลำปลายมาศพัฒนา จะผ่านมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรได้อย่างไร?
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในหนึ่งปีการศึกษาจะแบ่งเป็น 4 Quarter และ Quarter ละหนึ่งหน่วยการเรียนรู้ ในหนึ่งหน่วยการเรียนรู้คุณครูจะต้องรู้ว่าเด็กๆอยากเรียนรู้เรื่องอะไร  แล้วคุณครูก็มาจัดชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นไล่เรียงชุดความรู้นั้นว่าเกี่ยวข้องกับมาตรฐานไหน ตัวชี้วัดไหน

           การเรียนรู้ในแต่ละหน่วย คุณครูก็จะมีชุดความรู้อยู่ชุดหนึ่ง คุณครูแต่ละชั้นก็จะต้องมีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือครูต้องเตรียมไว้ว่า “เด็กๆควรเรียนรู้เรื่องอะไร  และเด็กๆต้องเรียนรู้เรื่องอะไร” เพื่อไม่ให้หลุดมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง แล้วคุณครูก็ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าโดยหน่วยการเรียนรู้นั้นจะนำปัญหาที่พบในปัจจุบันและปัญหาที่คิดว่าจะเกิดในอนาคต เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใกล้ๆตัวและนำสิ่งที่มีในชุมชนมาสร้างการเรียนรู้ให้เด็กๆได้มีความสนใจมากขึ้น

ออกแบบหน่วยล่วงหน้า สิ่งที่เด็กควรรู้ และต้องรู้
วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เข้ากับชุดความรู้ชุดนั้นๆ

หลังจจากที่คุณครูเรียบเรียงชุดความรู้ ไล่เรียงมาแล้วก็จะมาวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร โดยวิเคราะห์ตัวชี้วัดในชั้นและสามารถวิเคราะห์ในช่วงชั้นที่สูงกว่าได้ แล้วก็ต้องออกแบบว่าเขาจะต้องมีภาระงานชิ้นงานอะไรบ้าง เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะตามมาตรฐานและตัวชี้วัดอะไรบ้าง


ในแต่ละสัปดาห์ ก็จะมีภาระงานและชิ้นงานที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ 3 มาตรฐาน


หากถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้เด็กหลุดตัวชี้วัดบางตัว  “เป็นไปได้ครับ” แต่เราทำหลายโปรเจ็กค์ บางมาตรฐานถูกประเมินซ้ำๆ ผ่านหลายชิ้นงานด้วยกัน

2. จะไปสอบแข่งขัน หรือสอบโอเน็ตได้อย่างไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ PBL นำโจทย์ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ ซึ่งคุณครูจะมีโจทย์ปัญหาและคำถามที่กระตุ้นการคิดที่แยบยลให้เด็กๆได้ฝึกกระบวนการคิดแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ปัญหาแล้วเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหานั้นๆ กระบวนการที่เรียนรู้แบบซ้ำๆจะทำให้เด็กๆไม่กลัวปัญหามองปัญหาเป็นโจทย์ที่ท้าทาย คิดวิเคราะห์แล้วแก้ปัญหาเป็น แล้วการสอบโอเน็ตนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อสอบในแนวคิดวิเคราะห์ ซึ่งเชื่อได้ว่าเด็กๆจะไม่กลัวและอยากปะทะกับปัญหาดด้วยตนเองสามารถคิดวิเคราะห์และตอบคำถามได้แน่นอน


3.จะประเมินและตัดเกรดผู้เรียนได้อย่างไร?


เนื่องด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบนี้ไม่มีการสอบแข่งขันหรือสอบจัดลำดับผู้เรียนไม่มีสอบกลางภาค ปลายภาค การประเมินไม่สามารถที่จะวัดเด็กแต่ละคนจากคะแนนสอบได้เพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งได้ การประเมินที่เราใช้นั้นจะประเมินตามสภาพจริงโดยผ่านชิ้นงานที่หลากหลายและระหว่างการปฏิบัติงาน การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งให้คะแนนผ่าน รูบริค score
 
********************************************