หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

Week8 จิตศึกษา"ธรรมมชาติกับตัวเรา" ชั้นป.6

...การเห็นคุณค่าในตัวเอง ผู้อื่นและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว นำไปสู่ความรักความเห็นอกเห็นใจ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆ

จิตศึกษา "ธรรมชาติกับตัวเรา"
ขั้นนำ :พานักเรียนทำเบรนยิม3 ท่า ครูให้โจทย์กับนักเรียน หยิบอะไรก็ได้มาคนละ1ชิ้น ที่ไม่เป็นการทำลายธรรมชาติ
           หลังจากนั้นนักเรียนมานั่งเป็นวงกลม กำกับสติด้วยการรับรู้ที่ลมหาย 3ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม : - ครูตั้งคำถามโดยนักเรียนที่พร้อมยกมือตอบ "สิ่งทีพี่หยิบมาคืออะไร ,คิดว่ามีความสัมพันธ์กับเราอย่างไร,คิดว่าเหมือนหรือต่างจากตัวเราอย่างไร?
                      - นักเรียนตอบคำถามจากครู 
                     - ครูแจกกระดาษให้นักเรียน โดยให้โจทย์นักเรียน วาดสิ่งที่นักเรียนนำมาพร้อมกับเขียนตอบคำถามจากคำถาม "สิ่งทีพี่หยิบมาคืออะไร ,คิดว่ามีความสัมพันธ์กับเราอย่างไร,คิดว่าเหมือนหรือต่างจากตัวเราอย่างไร? ครูกำหนดเวลาให้ 10นาที
                    - ครูสุ่มนักเรียนนำเสนองาน แล้วส่งกระดาษมาให้ครู

ขั้นสรุป : ครูกล่าวขอบคุณนักเรียน แล้วนั่งกำกับสติรับรู้ที่ลมหายใจ แล้วให้พี่มอนิเตอร์นำกล่าวขอบคุณคุณครูและเพื่อนๆ