หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

PBL planing Q3/59 ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

วันที่ 13-14 ต.ค. 2559
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชา PBL (วิชาบูรณาการ) และจิตศึกษากับปัญญาภายใน โดยมีโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ เครือข่ายโรงเรียนงอกนอกกะลา มาร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน

เป้าหมายของวันแรกนั้นทำแผนการเรียนรู้ ให้เสร็จอย่างน้อย 5 Week
ผอ.อำนวยกล่าว ต้อนรับคุณครูทุกท่น

เข้ากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างช่วงชั้น
คุณครูเตรียมแผนการสอนมาล่วงหน้า
คุณครูชั้นป.3เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนร่วมกัน
คุณครูชั้นป.2 เริ่มทำแผนด้วยกัน
ครูป.4 เริ่มออกแบบแผนการสอน
Body scan แบบนั่ง (โดยครูไก่)
Brain gym หลังจาก Body scan
เริ่มนำแผนลง Google site
เป้าหมายของวันที่  2 ออกแแบหน่วยจิตศึกษา และนำเสนอแผนการเรียนรู้


ครูยุ้ยพาทำจิตศึกษา
ครูมัธยมเริ่มออกแบบจิตศึกษา


ครูช่วงชั้นที่2 ออกแบบจิตศึกษาพร้อมลงSite
ช่วงบ่าย นำเสนอแผนการสอน PBL

ก่อนจบกิจกรรม PBL planing คุณครูทุกท่านได้ AAR เขียนสิ่งคิดว่าทำได้ดีแล้ว และ สิ่งที่จะพัฒนาต่อ
**การติดตามแผนการสอน ทีม NNK Sisaket จะเข้าดู Site ในวันที่ 25 ต.ค.2559 และมีเป้าหมายว่าทุกชั้นสามารถนำแผนลงได้ครบทุกชั้น


หน่วย PBL โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

หน่วย PBL โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ