หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

จิตศึกษาเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ คุณครูวรวุฒิหลังจากที่คุณครูโรงเรียนบ้านตะเคียนราม ได้ไปเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นอกกะลา
เมื่อกลับมาคุณครูเริ่มนำมาใช้ทันที โดยวันนี้ได้มาสังเกตเพื่อและแนะนำเพิ่มเติมหลังจากเสร็จกิจกรรม