หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

โลกในศตวรรษที่ 21

    นอกจากความรู้ที่เด็กจะได้รับจากการสอน  เด็กควรรู้แนวคิดที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย
1. ความรู้เกี่ยวกับโลก
2. ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ
3. ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี
4.ความรู้ด้านสุขภาพ
5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ทักษะสำคัญ 3 เรื่อง
1. ทักษะชีวิตและการทำงาน
      - ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
      - การริเร่ิมสร้างสรรค์ และการเป็นตัวของตัวเอง
      - ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม
      - การเป็นผู้สร้างหรือผลิต  และรับผิดชอบเชื่อถือได้
      - ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ
2. ทักษะการเรียนรู้และวัฒนธรรม
     - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และนวัตกรรม
    -  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
    - การสื่อสารและความร่วมมือ
3. ทักษะด้านสาระสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
    - การใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่าทัน
    - วิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
   - ใช้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างพื้นฐาน  4 ด้าน
1. มาตรฐานและการประเมินในยุคศตวรรษที่ 21
2. หลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21
3. การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 (ไม่ใช่แค่การอบรม)
4. สภาาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

**************************************
         ความจริงที่สำคัญคือ ความรู้มันเยอะมาก ครูก็เวียนหัวว่าจะทำอย่างไรที่จะยัดความรู้ให้เด็กหมด อย่างงี้เด็กก็เวียนหัวตายเช่นกัน  ผลการวิจัยบอกว่าครูอย่าไปสอนเยอะ สอนเฉพาะส่วนที่สำคัญเรียกว่า Essential แล้วหลังจากนั้นเด็กจะเอาความรู้ไปต่อยอดกันเอง มันงอกขึ้นมา ส่วนที่ไม่ได่สอนเด็กจะมาเรียนกันเอง

การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 เขาเรียกว่า   Teach Less,Learn More
_/ จุดสำคัญมันคือว่า มันต้องเปลี่ยนวิธีการ  การศึกษา เปลี่ยนเป้าหมายจาก "ความรู้" ไปสู่ "ทักษะ"  เปลี่ยนจาก "ครู" เป็นหลัก เป็น "นักเรียน" เป็นหลัก เรียนโดยการปฎิบัติที่เรียกว่า Project Base Learning เรียนผ่านการทำงานจริง โดยที่ครูเป็นเพียง Coach ที่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆ การเรียนรู้แบบนี้ช่วยให้เด็กฝึกใช้ทักษะต่างๆ ตั้งแต่
   - การตีโจทย์
   - ค้นคว้าหาข้อมูล
   - ตรวจสอบและประเมินข้อมูล
   - นำสิ่งที่เหมาะสมมาใช้กับ Project
   - ฝึกปฏิบัติจริง
   - เพิ่มทักษะในการสื่อสาร
   - การทำงานเสนออย่างสร้างสรรค์
   - ฝึกการทำงานเป็นทีม
หลังจากนนั้น แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเพื่อต่อยอด สร้างเป็นองค์ความรู้ของตัวเองต่อไป

#คุณหมอ.วิจารณ์ พานิช
https://www.youtube.com/watch?v=tE32HERiEs4


http://libazz.com/Princes/article.php?aid=29192