หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บันทึกกิจกรรม วันที่8-9 สิงหาคม 2557

บันทึกกิจกรรม วันที่8-9 สิงหาคม 2557

กิจกรรมในวันที่ 8 ส.ค.2557

1.ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งได้เห็นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม สะท้อนให้เห็นในการทำงานของในองค์กร ในการติดต่อสื่อสาร การรับสาร  จนถึงผู้ปฎิบัติงาน ทำให้ตนเองได้ตระหนักมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับการประสานงาน ซึ่งจะมีผลต่อองค์กร

     สิ่งที่ได้จากกิจกรรม

  1. การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี
  2. การสื่อสารให้เข้ากัน
  3. การคิด เช่นรับสารจากผู้ประสานงานในการปฏิบัติงาน และการวาดภาพ
  4. ความตระหนักในการปฎิบัติงาน
  5. การทำงานอย่างมีสติ เช่นไม่อารมณ์เสียขณะทำงานเพราะจะทำให้การทำงานติดขัด


   
.................................................................................................................................................................................
2.กิจกรรมหลากหลายที่สามารถนำไปใช้ในโรงเรียน
 • การเส่าเรื่อง    ปลาช่อน ปลาบู่
 • บอกชื่อจังหวัดในประเทศไทย
 • บอกชื่อผลไม้  
 • บอกชื่อยี่ห้อรถ
 • ปล่อยกบ   
สังเกตได้ว่ากิจกรรมที่หลากหลาย ช่วยในนักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้งยังกำกับสติ รู้ตัวเองตลอดเวลา
.................................................................................................................................................................................

กิจกรรมในวันที่ 9 ส.ค.2557

เรียนรู้ และทบทวนในการเขียน Blog การอัพเดตข้อมูลในการทำงาน เพื่อให้ผู้ที่รับสารได้เข้าใจถึงกระบวนการได้ชัดเน

การถ่ายภาพ
 1. ต้องเห็นกระบวนการ Action เห็นวิธีคิด
 2. เห็นความงอกงาม พัฒนาการ ลำดับขั้น  (ประกอบไปด้วย ชิ้นงาน  ภาระงาน กิจกรรม)
 3. มีความสุข  ปฎิสัมพันธ์
วีดิโอ
 1. ไม่สอน ไม่บอกความรู้
 2. ไม่ชี้ถูก  หรือผิด
บทความ/ข้อความ
 1. เห็นกระบวนการ
 2. เห็นกิจกรรม
*ในการทำงาน  จะมีการอัพเดตหรือบันทึกข้อมูล อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์
* การประชุม ทุกสัปดาห์

*********************************************************************************