หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

PLC เตรียมงาน Conference : 12 พฤศจิกานยน 2559

วันที่ 12  พฤศจิกานยน 2559

โรงเรียนในโครงการงอกนอกกะลา ได้นัดคุยกันเตรียมงาน Conference ในวันที่ 26 พฤศจิกายน เพื่อเตรียมการต้อนรับผู้มาร่วมงานจากหลายโรงเรียน หลายจังหวัด โดยใช้ห้องนาฎศิลป์ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ในการแลกเปลี่ยนและออกแบบกิจกรรมร่วมกัน

ขอบคุณผู้บริหารและคณะคุณครูจากทุกโรงเรียน
#งอกนอกกะลาจังหวัดศรีสะเกษ
  1. โรงเรียนบ้านตะเคียนราม  สพป.ศก 3
  2. โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย   สพป.ศก 3
  3. โรงเรียนบ้านปะทาย   สพป.ศก 4
  4. โรงเรียนบ้านนาขนวน   สพป.ศก 4
  5. โรงเรียนหนองอารีพิทยา   สพป.ศก 3
  6. โรงเรียนบ้านโนนดั่ง     สพป.ศก 3
  7. โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ     สพป.ศก 3